اسپری جوشکاری اسپینا  یک محصول وجود دارد.

اسپری جوشکاری اسپینا

اسپری اسپینا با چربی مناسب وضد جرقه جوشکاری.این محصول در جهت جلوگیری از پاشیدن ذرات جوش کاری به کار می رود. روش استفاده از اسپری ضد جرقه CO2 اسپینا در جوشکاری CO2 به این صورت می باشدکه قبل از جوشکاری جهت جلوگیری از جرقه زدن و پاشیدن ذرات ریز در عملیات جوشکاری و چسبیدن آنها به سطوح مجاور و دهانه تورچ، بر روی قطعه مورد نظر و د...

اسپری جوشکاری اسپینا

اسپری اسپینا با چربی مناسب وضد جرقه جوشکاری.این محصول در جهت جلوگیری از پاشیدن ذرات جوش کاری به کار می رود. روش استفاده از اسپری ضد جرقه CO2 اسپینا در جوشکاری CO2 به این صورت می باشدکه قبل از جوشکاری جهت جلوگیری از جرقه زدن و پاشیدن ذرات ریز در عملیات جوشکاری و چسبیدن آنها به سطوح مجاور و دهانه تورچ، بر روی قطعه مورد نظر و دهانه تورچ، اسپری می شود تا مسیر سیم را روان کرده و از مسدود شدن مسیر گاز جلوگیری نماید و در نتیجه جوشکاری مطلوبی انجام شود.

بیشتر
ترتیب