تیمکس 200هوا خنک  یک محصول وجود دارد.

تیمکس 200هوا خنک

تورچ تیمکس 200هوا خنک مناسب برای جوشکاری های سبک ونیمه سنگین صنعتی

ترتیب