دنباله  4 محصول وجود دارد

دنباله ارگون کوتاه وبلند

ترتیب