شیر فیتینگ آبی  2 محصول وجود دارد

شیر فیتینگ آبی جهت نصب بر روی فیدر CO2واتصال به شلنگهای اب وگاز

ترتیب