شیر فیتینگ قرمز  2 محصول وجود دارد

شیر فیتینگ قرمز قابل نصب بر روی فیدر واتصال به شلنگ های اب وگاز

ترتیب