ماکسی 4000 اتوماتیک  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

ماکسی 4000 اتوماتیک

مناسب برای انواع جوشکاری های سنگین صنعتی

طراحی مطابق تورچ های ماکسی ترافیمت ایتالیا

طراحی وتست طبق استاندارد اروپا