ماکسی 4000 دستی  6 محصول وجود دارد

ماکسی 4000 دستی


مناسب برای انواع جوشکاری های سنگین صنعتی


طراحی مطابق تورچ های ماکسی ترافیمت ایتالیا


طراحی وتست طبق استاندارد اروپا

ترتیب