پلاسما آب خنک   3 محصول وجود دارد

پلاسما آب خنک مناسب برای برشکاری های مقاطع توسط و ضخیم

طراحی وتست طبق استاندارد ژاپن

ترتیب