پلاسما 70  2 محصول وجود دارد

مناسب برای برشکاری های سبک ومقاطع متوسط کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد ایتالیا

ترتیب