چرخ دنده جانبی  یک محصول وجود دارد.

چرخ دنده مرکزی

ترتیب