کانکتور نری  یک محصول وجود دارد.

کانکتور نری ترافیمت و بهجوش اتصال به بدنه دستگاه که تورچ و انبر اتصال وصل می شود

ترتیب