شلنگ لاستیکی

شلنگ لاستیکی بسته به نیاز مشتری در متراژ مختلف

شلنگ لاستیکی یک محصول وجود دارد.