مهره ریل هاب

ریل هاب جهت پیچاندن سیم جوش به دور قرقره

مهره ریل هاب یک محصول وجود دارد.