شلنگ گاز -لاستیکی بافت شده

شلنگ گاز -لاستیکی بافت شده در سایزهای مختلف

شلنگ گاز -لاستیکی بافت شده  یک محصول وجود دارد.