کانکتور

کانکتور نری ومادگی

کانکتور یک محصول وجود دارد.

زیرشاخه ها

  • کانکتور نری

    کانکتور نری ترافیمت و بهجوش اتصال به بدنه دستگاه که تورچ و انبر اتصال وصل می شود

  • کانکتور مادگی

    کانکتور مادگی ترافیمت و بهجوش اتصال به بدنه دستگاه که تورچ و انبر اتصال وصل می شود