کانکتور نری ترافیمت و بهجوش اتصال به بدنه دستگاه که تورچ و انبر اتصال وصل می شود

کانکتور نری 

لیست مقایسه محصولات

انصراف