کانکتور نری

کانکتور نری ترافیمت و بهجوش اتصال به بدنه دستگاه که تورچ و انبر اتصال وصل می شود

کانکتور نری یک محصول وجود دارد.