کانکتور مادگی

کانکتور مادگی ترافیمت و بهجوش اتصال به بدنه دستگاه که تورچ و انبر اتصال وصل می شود

کانکتور مادگی یک محصول وجود دارد.