شیر فیتینگ آبی

شیر فیتینگ آبی جهت نصب بر روی فیدر CO2واتصال به شلنگهای اب وگاز

شیر فیتینگ آبی 2 محصول وجود دارد