شیر فیتینگ قرمز

شیر فیتینگ قرمز قابل نصب بر روی فیدر واتصال به شلنگ های اب وگاز

شیر فیتینگ قرمز 2 محصول وجود دارد