تورچ سفارشی

تورچ سفارشی بهجوش با گردنه و دسته ترافیمت.دارای متراژ های پنج تاهشت متری.بسته به نیاز وسفارش مشتری و دستگاه جوش 

تورچ سفارشی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.