چرخ دنده جانبی

چرخ دنده مرکزی

چرخ دنده جانبی یک محصول وجود دارد.