گردنه

گردنه پلاسما در سایزها واندازه های مختلف طبق سفارش مشتری

گردنه ثابت ومتحرک

چپقی و اسکلتی 

ترافیمت وبهجوش

گردنه 24 محصول وجود دارد