ماکسی 4000  یک محصول وجود دارد.

زیرشاخه ها

 • ماکسی 4000 دستی

  ماکسی 4000 دستی


  مناسب برای انواع جوشکاری های سنگین صنعتی


  طراحی مطابق تورچ های ماکسی ترافیمت ایتالیا


  طراحی وتست طبق استاندارد اروپا

 • ماکسی 4000 اتوماتیک

  ماکسی 4000 اتوماتیک

  مناسب برای انواع جوشکاری های سنگین صنعتی

  طراحی مطابق تورچ های ماکسی ترافیمت ایتالیا

  طراحی وتست طبق استاندارد اروپا