مناسب برای برشکاری های سبک ومقاطع نازک کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد ایتالیا

پلاسما 50