ماکسی 4000 دستی


مناسب برای انواع جوشکاری های سنگین صنعتی


طراحی مطابق تورچ های ماکسی ترافیمت ایتالیا


طراحی وتست طبق استاندارد اروپا

ماکسی 4000 دستی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف