cp200  5 محصول وجود دارد

مناسب برای برشکاری های سنگین مقاطع ضخیم
 کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد ایتالیا

ترتیب