cp200 دستی   3 محصول وجود دارد

cp200 دستی اب خنک مناسب برای برشکاری های سنگین ومقاطع ضخیم
کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد Ceboraایتالیا

ترتیب